РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Проект „Живей пълноценно“, по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома“, с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът стартира на 1 февруари 2013 год. и е с продължителност 17 месеца. Общата сума на проекта е 210 015,06 лв. Предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи.

Същността на проекта е: Разкриване на Звено за услуги в домашна среда, предоставящо нова услуга в общността - помощ в ежедневието на лица с увреждания и самотни възрастни хора, с цел подпомагане тяхната социална адаптация и намаляване риска от институционализация. Чрез този иновативен подход ще се даде възможност за извеждане на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“, и „Домашен помощник“ от тесния семеен кръг на лицата с увреждания и осигуряване на реални възможности на членовете на семейството, ангажирани с предоставяне на услуги за нуждаещи се близки, за трудова реализация. Чрез възможностите на проекта ще се предложат услуги за комплексно задоволяване на потребностите на целевата група, чрез управление и планиране на услугите за всеки конкретен потребител в условията на единна организация, разполагаща с достатъчно управленски и професионален ресурс.

Целевата група по проекта обхваща:

Група на хората с увреждания /потребители/ - 42 бр.

Група на персонала в звеното /доставчици на услугите/ - 20 бр.

Услуги, които ще се предоставят от звеното /3 вида/:

• Почасови услуги за лична помощ :

- помощ за поддържане на личната хигиена;

- помощ при хранене;

- помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар;

- помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги.

• Почасови услуги за комунално-битови дейности:

- пазаруване, снабдяване с ежедневно необходими продукти, лекарства и др.;

- поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя на услугата;

- извършване и / или съдействие за дребни битови ремонти;

- помощ при ползване на административни услуги, плащане на данъци, такси и др.;

- приготвяне на храна с продукти на потребителя.

• Почасови услуги за социално включване:

- помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;

- придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и др.

- помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и др.

Продължителност на дейността на звеното и услугите:
12 МЕСЕЦА /считано от 01.06.2013 год./

Потребителите на услугите ще заплащат такса в размер на 0,17 лв./час, определена в Наредба за заплащане на такси от потребителите по проекта, одобрена с Решение №235 на ОбС Пловдив, взето с Протокол №11 от 14.06.2012 год.

Необходими документи за лицата, желаещи да ползват социалните услуги:

• документ за самоличност (копие и лична карта за сверяване); за дете - удостоверение за раждане (копие и оригинала за сверяване);

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);

• експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, Епикриза, Протокол от Лекарска консултативна комисия (копие);

• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);

• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата /когато не се подава лично/.

Необходими документи за работа в звеното /лица, предостявящи услуги по домовете/

• документ за самоличност (копие и оригинал за сверяване);

• автобиография;

• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда;

• служебна бележка от Център за психично здраве;

• ЕР на ТЕЛК (ако има, е задължително да предостави ксерокопие и оригинал за сверяване);

• копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс);

• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично.

При одобрение за работа:

• свидетелство за съдимост;

• медицинско свидетелство за работа;

• диплома за завършено образование.

ДОКУМЕНТИ ЗА РАБОТА В ЗВЕНОТО:

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
от 4 март до 15 март 2013 год.
НА АДРЕС:
гр. ПЛОВДИВ
ул. „ЙОАКИМ ГРУЕВ“ № 13
РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
07:30 – 10:30 ч.
16:00 – 19:00 ч.

ДОКУМЕНТИ ОТ ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
от 4 март до 22 март 2013 год.
НА АДРЕС:
гр. ПЛОВДИВ
ул. „ЙОАКИМ ГРУЕВ“ № 13
РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
07:30 – 10:30 ч.
16:00 – 19:00 ч.

З А Я В Л Е Н И Я:

1. За кандидатстване за работа като сътрудник социални дейности за хора с увреждане в Звеното за услуги в домашна среда;

2. За кандидатстване за работа като служители за извършване на социалните дейности в Звеното за услуги в домашна среда;

3. За ползване на социалните услуги по проекта

4. Конкурс

5. СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

6. СПИСЪК на одобрените потребители за почасови социални услуги, предоставяни от служителите в Звено за услуги в домашна среда

ОБЯВА

l