Във връзка с изчерпването на наличния към настоящия момент финансов ресурс, предвиден за Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОП „Региони в растеж „ 2014-2020г., считано от 20.04.2018г. се преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ.


1. Указания за изпълнение на проекти заенергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

2. Приложения
 

l