Съобщаване на ПУП - ПРЗ и РУП


О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Издадена скица с виза основание чл. 140 във връзка с чл. 133 от ЗУТ, за проучване и проектиране на инвестиционен проект за преустройство и реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор 56784.521.479.1 по КК на град Пловдив, в УПИ V – Народен театър от кв. 72 нов/ 13 стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив

Заповед №РД – 19 – 63/ 23.01.2019 г. на Кмета на Район „Централен” за одобряване на Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ХХІ – 974, ХХІІ – 973 от кв. 31 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев” - гр. Пловдив

Заповед №РД – 19 – 40/ 17.01.2019 г. на Кмета на Район „Централен” за одобряване на Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІІ – 14, ІІІ – 15 и ІV – 22 от кв. 4 нов/ 11 стар по плана на кв. „Велбъжд” - гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на част от кв. 171 нов/ 310 стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив

Проект за изменение на ПУП - ПРЗ и РУП на част от кв. 152 нов/ 336 стар по плана на Централна градска част, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Работен устройствен план /РУП/ за допълващо застрояване – гаражи в УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ от кв. 366А по плана на кв. „Триъгълника” - гр. Пловдив

ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ – 522.475, 522.979, общ. обсл. дейности, хотел, Тр.П, жил. застр., и подземен гараж от кв. 146 нов/ 286 стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив и 2. Схема „Електротехническа”

l