Съобщаване на ПУП - ПРЗ и РУП


Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ІІ – 14, ІІІ – 15 и УПИ ІV – 22 от кв. 4 нов / 11 стар по плана на кв. „Велбъжд” - гр. Пловдив

Заповед №18ОА – 1257/ 06.06.2018 г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ V и УПИ VІ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІV – 1390, УПИ V – 521.1698, жил. застр. и УПИ VІ – 521.1699, жил. застр. от кв. 37 по плана на кв. Освобождение и Гео Милев” - гр. Пловдив

Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ХІІІ – 958, УПИ ХІІ – 959 и УПИ ХІV – 956, част от кв. 28 по плана на кв. „Освобождение и Гео Милев” - гр. Пловдив

Заповед №18ОА - 937/ 04.05.2018 г. за одобрение на изм. ПУП – ПРЗ на част от кв. 8 /за УПИ V – 517.88/ по плана на кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване на част от кв. 189 по плана на Втора гр. част - гр. Пловдив

Подробен устройствен план на част от кв. 146 нов/ 286 стар по плана на Централна градска част - гр. Пловдив, като отреждането на УПИ ІІ – ВМИ се привежда към идентификаторите по Кадастралната карта и се променя предназначението, като става УПИ ІІ – 522.475 , 522.979

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ – 518.1807, жилищно застрояване и общ. обсл. дейности от кв. 189 по плана на Втора гр. част - гр. Пловдив

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ и Работен устройствен план за УПИ ІІІ, ІV и V - част от кв. 37 по плана кв. „Освобождение и Гео Милев”, гр. Пловдив

Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ХVІІІ – 1079, ХVІІ – 960, ХVІ – 1081, ХV - 1082 от кв. 707 стар / 707 нов по плана на Централна градска част - гр. Пловдив С решение, взето с Протокол №9/ 29.03.2018 г., т. 10 на РЕСУТ при Район „Централен” - Община Пловдив, същият е приет и допуснат за процедиране

l