ХАРТА НА КЛИЕНТА
Общи положения

Хартата на клиента за административното обслужване на гражданите в район „Централен” е изготвена в съответствие с приетата от правителството на Република България Стратегия за модернизиране на държавната администрация. Хартата на клиента е обществен договор за партньорство и коректни взаимоотношения между район „Централен”, Община Пловдив и гражданите и фирмите, които се ползват от услугите му.
Общинската администрация на Район „Централен”е разработила и внедрила Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт ISO 9001:2008, която е гарант за предоставяне на административни услуги, които отговарят на клиентските и нормативни изисквания, и в същото време позволява на администрацията да се стреми непрекъснато да повишава качеството на предлаганите услуги.

Правомощия на кмета на район „Централен”

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, кметът на район „Централен” е орган на изпълнителната власт в района. В неговите правомощия се включват:
1. да изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
2. да организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3. да отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4. да назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
5. да приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда; 6. да води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. да осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. да осигурява спазването на обществения ред;
9. да организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. да представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или общини;
11. да организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района;
12. да изпълнява функции, възложени му от кмета на общината, да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.

Общинска администрация

Основна функция на общинската администрация е да подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Основните цели, в работата на администрацията, на район „Централен”са:
• подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
• постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
• постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
• да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.
• намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.


Стандарти за качество на административното обслужване
В работата си по административното обслужване на потребителите, служителите в район „Централен” се ангажират да спазват следните общи стандарти:

Отношение към клиента
• да имат вежливо и отзивчиво отношение към всеки един потребител на административни услуги;
• при наличие на нормативни препятствия, да търсят и да предлагат на клиента алтернативни решения;
• да спазват конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител;
• да спазват принципите на равнопоставеност към всички клиенти;

Предоставяне на информация на клиента
• в пълен обем, по достъпен начин и в законово регламентираните срокове;
• в случай, че поставените въпроси и искания не са от компетенциите на кмета на район „Централен”, гражданите да бъдат своевременно насочвани към съответните институции, които могат да решат проблема.
• равен достъп до информация за всички клиенти.
• разясняване на предимствата и недостатъците на всеки възможен вариант за решение на поставения от клиента въпрос, ако такива има.

В замяна, очакваме от Вас:
• да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
• да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
• да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
• да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
• да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:
• В административната сграда на район „Централен”, Община Пловдив – ул. „Хр. Данов” № 39;
• Работното време на администрацията е от 08.30 ч. до 18.00 ч.
• В електронния сайт на район „Централен”, www.plovdivcentral.org, можете да получите пълна информация за дейността на администрацията и видовите услуги, които тя предоставя.
• На e-mail: centralen@plovdiv.bg, имате възможност да изложите своите запитвания, мнения и предложения;
• Телефонът за връзка с нас е 032/ 658 211, факс: 626 204
• На Информационното табло във фоайето на административната сграда на район „Централен”, е изложена най-важната и своевременно актуализирана информация, която клиентите могат да ползват.
• Общинската администрация на район „Централен”, Община Пловдив, се интересува от оценките, мненията, идеите и предложенията, на гражданите за административното обслужване в района, и за целта е изработила анкетна карта, която всеки, който желае може да попълни и изрази мнението си.

Какво още е добре да знаете

Какви са правата ви съгласно Закон за достъп до обществената информация
Този закон урежда правото Ви на достъп до обществена информация, а такава е всяка информация, свързана с обществения живот и която Ви дава възможност да си съставите мнение относно дейността на администрацията на района.
Право на достъп съгласно този закон имат всички български граждани, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица.
Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп:
• откритост, достоверност и пълнота на информацията;
• осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
• осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
• защита на правото на информация;
• защита на личната информация;
• гарантиране на сигурността на обществото и държавата.
За да получите достъп до обществена информация трябва да подадете писмено заявление или да направите устно запитване. Заявлението е писмено и когато е направено по електронен път.
Отказ за достъп до обществена информация може да Ви бъде отказан достъп когато:
• исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
• исканата информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставянето й.
• исканата информация вече Ви е била предоставяна през предходните 6 месеца.
Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се вземат от Кмета или Секретаря на район „Централен”,Община Пловдив в срок не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

Какви са правата Ви съгласно Закон за защита на личните данни
Този закон гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като защитава физическите лица от неправомерно обработване на личните им данни, а така също регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни. Лични данни са тези данни за лицето, които разкриват неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Ползването и предоставянето на лични данни става при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни, обн. ДВ бр.1 от 04.01.2002 г и последвалите го изменения.
 

l