Нормативно устройство


От тук можете да се запознаете с вътрешното нормативно устройство, прилагано при Район "Централен".


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Район "ЦЕНТРАЛЕН" - Община ПЛОВДИВ
Вътрешни правила за работна заплата на местните дейности Район "Централен" - Община Пловдив


Вътрешни правила за работна заплата на Район "Централен" - Община Пловдив


Устройствен правилник на Район "Централен" - Община Пловдив
 
 
Правилник за Вътрешния трудов ред на Район "Централен" - Община Пловдив
 

l