Публична поканаПредмет: „Извършване на хранене в безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив - Община Пловдив в две обособени позиции:

1. Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: северно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе»;

2. Извършване на хранене в безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на Район „Централен” – Община Пловдив с местонахождение: южно от улиците: бул. «Мария Луиза», ул. «Гладстон» и бул. «Пещерско шосе».


Документи и образци:

1. Публична покана - уникален код: 9034271
2. Изисквания, Условия и Указания
3. Оферта - Обр.1
4. Ценово предложение - Обр.4
5. Техническо предложение - Обр.3
6. Данни за участника - Обр.2
7. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие от подизпълнителя - Обр.5
8. ДЕКЛАРАЦИЯ във връзла с чл.47,ал.8 от ЗОП - Обр.6
9. Методика за оценка на офертите
10. Технически спецификации
11. Проектодоговор

Дата на публикуване на поканата: 30.09.2014г.

Протоколи от дейността на комисията

1. Протокол
2. Протокол

Дата на публикуване: 18.11.2014г.


1. Договор N42/03.12.2014г. с приложения

2. Договор N43/03.12.2014г. с приложения


Дата на публикуване: 18.12.2014г.


1. Информация за датата, основанието по Договор N42 и 43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 06.02.2015г.


2. Информация за датата, основанието и размера на плащането по Договори N42 и 43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 26.02.2015г.


3. Информация за датата, основанието и размера на плащането по Договори N42 и 43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 15.04.2015г.


4. Информация за датата, основанието и размера на плащането по Договори N42 и 43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 14.05.2015г.


5. Информация за датата и основанието за приключване на Договори N42 и 43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 14.05.2015г.


6. Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор N42/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 18.05.2015г.


7. Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор N43/03.12.2014г.


Дата на публикуване: 18.05.2015г.


Публична поканаПредмет: „Текущ ремонт на пътни, тротоарни настилки и други ремонтни дейности, свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив”


Документи и образци:

1. Публична покана - уникален код: 9030897
2. Изисквания, Условия и Указания
3. Оферта
4. Ценово предложение
5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП
7. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП
8. Технически спецификации
9. Методика за оценка на офертите

Дата на публикуване на поканата: 20.06.2014г.

Договор, допълнително споразумение и информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора

1. Договор
2. Допълнително споразумение
3. Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договора


Дата на публикуване: 10.11.2014г.

4. Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договора


Дата на публикуване: 09.12.2014г.

5. Информация за датата и основанието за приключване на договора


Дата на публикуване: 09.12.2014г.

6. Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договора


Дата на публикуване: 18.12.2014г.

7. Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор N24/30.07.2014г.


Дата на публикуване: 15.04.2015г.

8. Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор N24/30.07.2014г.


Дата на публикуване: 14.05.2015г.


Публична поканаПредмет: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в две обособени позиции:

1. „Текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”.


Документи и образци:

1. Публична покана - уникален код: 9025624
2. Изисквания, Условия и Указания
3. Оферта
4. Ценово предложение
5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.5 от ЗОП
7. Технически спецификации
8. Методика за оценка на офертите

Дата на публикуване на поканата: 10.02.2014г.

9. Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договора

Дата на публикуване: 18.12.2014г.

10. Информация за датата и основанието за приключване на договор №10/17.03.2014 г.

Дата на публикуване: 16.01.2015г.

11. Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №10/17.03.2014 г.

Дата на публикуване: 23.06.2015г.

Публична поканаПредмет:„Ремонт на пътната инфраструктура на Район „Централен” – Община Пловдив”

Документи и образци:

1. Публична покана - уникален код:9020271
2. Изисквания, Условия и Указания
3. Оферта
4. Ценово предложение
5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.5 от ЗОП
7. Технически спецификации
8. Методика за оценка на офертите

Дата на публикуване на поканата: 24.09.2013г.

Публична поканаПредмет:„Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица”, УПИ ІV – Клуб театър и обществено хранене, кв. 66 по плана на ЦГЧ – гр. Пловдив, за ПИ 1306”

Документи и образци:

1. Публична покана - уникален код:9020078
2. Изисквания, Условия и Указания
3. Оферта
4. Ценово предложение
5. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47, ал.1, т.5 от ЗОП
7. Методика за оценка на офертите

Дата на публикуване на поканата: 18.09.2013г.


l