Обществена поръчкаНомер на поръчката и идентификационен номер: 01309-2014-0001

Обществена поръчка процедура по чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 16, ал. 4 от ЗОП по опростените правила на съгласно чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:
„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в четири обособени позиции:

1. „Текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

3. „Авариен ремонт на пътни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”


Документация за участие:

Документация
Дата на публикуване: 12.12.2014г.

Разяснения по чл.29 от ЗОП
Дата на публикуване: 05.01.2015г.

Протокол N1 от 30.01.2015г. от дейността на Комисията, назначена със Заповед NРД-15-14/13.01.2015г.
Дата на публикуване: 03.02.2015г.

Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти по обособени позиции N1,2 и 4 по процедура с предмет:
„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в четири обособени позиции:

1. „Текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
3. „Авариен ремонт на пътни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”.


Дата на публикуване: 11.03.2015г.

Решение NРД-15-227/21.03.2015 на Кмета на Район "Централен" за пракратяване на обособена позиция N3 от процедура с предмет:
„Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в четири обособени позиции:
1. „Текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
3. „Авариен ремонт на пътни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;
4. „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”.


Дата на публикуване: 21.03.2015г.

Протокол N4 от 09.03.2015г. на комисията и Доклад вх.N94012-12319(1) / 20.03.2015г.
Дата на публикуване: 21.03.2015г.

Решение NРД-15-245/31.03.2015 на Кмета на Район "Централен" за обявяване класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители
Дата на публикуване: 31.03.2015г.

Протокол N6 от 27.03.2015г. ведно с Протокол N1 от 30.01.2015г., Протокол N2 от 13.02.2015г., Протокол N3 от 24.02.2015г., Протокол N4 от 09.03.2015г., Протокол N5 от 16.03.2015г. на комисията
Дата на публикуване: 31.03.2015г.

Договор N16 от 22.04.2015г. за обособена позиция N4 "Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район ЦЕНТРАЛЕН" - Община ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 20.05.2015г.

Договор N17 от 22.04.2015г. за обособена позиция N1 "Текущ ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район ЦЕНТРАЛЕН" - Община ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 20.05.2015г.

Договор N18 от 24.04.2015г. за обособена позиция N2 "Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици находящи се на територията на Район ЦЕНТРАЛЕН" - Община ПЛОВДИВ
Дата на публикуване: 20.05.2015г.


Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №16/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 26.08.2015г.


ЗАБЕЛЕЖКА: Техническите спецификации са част от публикуваната в профила на купувача Документация за участие
Дата на публикуване: 20.05.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 05.10.2015г.


Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 05.10.2015г.


Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №17/22.04.2015 г. - Дата на плащането: 17.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N4693/19.08.2015г., Протокол от 19.07.2015г.; Размер на плащането: 33 868.91 лв. с ДДС. Дата на плащането: 14.10.2015г.; Основание за плащането: Ф.N4732/30.09.2015г., Протокол от 30.09.2015г.; Размер на плащането: 20 839.45 лв. с ДДС.

Дата на публикуване: 16.10.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №17/22.04.2015 г. - Дата на плащането: 24.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N4627/01.07.2015г., Протокол от 01.07.2015г.; Размер на плащането: 70 334.51 лв. с ДДС. Дата на плащането: 24.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N4640/14.07.2015г., Протокол от 14.07.2015г.; Размер на плащането: 14 785.40 лв. с ДДС.

Дата на публикуване: 23.10.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №18/24.04.2015 г. - Дата на плащането: 24.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N1000000078/09.07.2015г., Протокол от 08.07.2015г.; Размер на плащането: 40 796.69 лв. с ДДС.

Дата на публикуване: 23.10.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №18/24.04.2015 г. - Дата на плащането: 25.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N6480/07.09.2015г., Протокол от 04.09.2015г.; Размер на плащането: 30 221.72 лв. с ДДС.

Дата на публикуване: 23.10.2015г.


Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №16/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 23.11.2015г.Информация за датата и основанието за приключване на договор №16/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 23.11.2015г.Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 24.11.2015г.Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 24.11.2015г.Информация за датата и основанието за освобождаване на част от гаранция за изпълнение по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 18.12.2015г.Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 14.01.2016г.Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 14.01.2016г.Информация за датата и основанието за приключване на договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 15.01.2016г.Информация за датата и основанието за приключване на договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 20.01.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 20.01.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 21.01.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 09.02.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015 г.
Дата на публикуване: 02.03.2016г.Информация за датата и основанието за освобождаване на част от гаранция за изпълнение по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 30.03.2016г.Информация за датата и основанието за освобождаване на част от гаранция за изпълнение по договор №17/22.04.2015 г.
Дата на публикуване: 30.03.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №16/22.04.2015г.
Дата на публикуване: 04.05.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №17/22.04.2015г.
Дата на публикуване: 04.05.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015г.
Дата на публикуване: 04.05.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №18/24.04.2015г.
Дата на публикуване: 24.06.2016г.


l