Публична покана - уникален код: 9040524Предмет:„Авариен ремонт на пътни и тротоарни настилки на улици, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”

Документи и образци:

Документация
Дата на публикуване на поканата: 03.04.2015г.

Протокол от дейността на комисията от 30.04.2015г.
Дата на публикуване на поканата: 08.05.2015г.

Договор N24 по регистъра на Район "ЦЕНТРАЛЕН"
Дата на публикуване на поканата: 10.06.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №24/21.05.2015 г.
Дата на публикуване на поканата: 26.08.2015г.


ЗАБЕЛЕЖКА: Техническите спецификации са част от публикуваната на 03.04.2015г. в профила на купувача Документация
Дата на публикуване: 03.06.2015г.

Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №24/21.05.2015 г. - Дата на плащането: 25.09.2015г.; Основание за плащането: Ф.N809/18.08.2015г., Протокол от 18.08.2015г.; Размер на плащането: 34 647.42 лв. с ДДС

Дата на публикуване на поканата: 23.10.2015г.Информация за датата, основанието и размера на плащанията по договор №24/21.05.2015 г.
Дата на публикуване на поканата: 14.01.2016г.Информация за датата и основанието за приключване на договор №24/21.05.2015 г.
Дата на публикуване на поканата: 15.01.2016г.Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранцията за изпълнение по договор №24/21.05.2015 г.
Дата на публикуване на поканата: 27.06.2016г.


l