Емил Саралийски -
Секретар при Район "Централен" - Община Пловдив
Секретар - Емил Саралийски


Обръщение:
" В своята дейност, публичната администрация е призвана да уважава и подпомага развитието на обществото, да работи и удовлетворява както държавните, така и обществените интереси. Администрацията трябва да бъде медиатор между гражданите и структурите на местната и държавна власт, като осъществява постоянно взаимодействие с тях. За да се справи добре в тази си роля е необходимо да се подобри ефективността на нейната работа, чрез продължаващ процес на модернизация. Изграждането на една работеща, прозрачна и отговорна администрация, която е близо до хората и е техен партньор е цел, която вярвам, че можем да постигнем. Успехът зависи от нас, защото той е пресечената точка на подготовката и шанса, на упоритостта и решимостта. Няма нищо по-професионално от това да бъдем полезни един на друг."

Биография:
Роден в Пловдив през 1967 година. Завършва Аграрен университет – Пловдив, магистър по агроинженерство. Работил е в сферата на политиката като сътрудник на народен представител. Притежава сертификат „Въведение в държавната служба” от Инситута по публична администрация и европейска инеграция, както и сертификат за вътрешен одитор на системата за управление на качеството, съобразно стандарт ISO 9001:2000 EN ISO 19011: 2002.

За контакти:
Тел. 032/658 230, e-mail: saraliyski5@abv.bg sekretar_centralen@plovdiv.bg

Правомощия:
Според Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Секретаря на район организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
7. Секретарят на района изпълнява и други функции, възложени му от кмета на района или общината, със закон или с друг нормативен акт.

l