Заповед №РД-15-258 от 03.04.2015г. на кмета на Раон "Централен" - Община Пловдив за промяна на Вътрешните правила

l