Тошо Пашов - Заместник кмет „Устройство на територията, инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство”Правомощия:
Съобразно ЗМСМА кметът на района назначава заместник-кмета в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя неговите функции.
Кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от района.
Кметът на района може да оправомощава заместник-кмета да изпълнява неговите правомощия в случаите, когато това е предвидено в закона.
Заместник-кметът по „Устройство на територията, инвестиционни проекти, техническа инфраструктура и капитално строителство” изпълнява следните функции и дейности:
1. Подпомага дейността на Кмета като орган на изпълнителната власт в провежданата от него политика;
2. Ръководи дейностите в областта на устройството на територията, социалната политика и интеграцията на етносите;
3. Отговаря и контролира работата на дирекция „ Устройство на територията, образование, култура и опазване на околната среда”;
4. Замества Кмета на района при отсъствието му с всички права въз основа на издадена писмена заповед;
5. Подписва и контролира текущата изходяща кореспонденция на дирекцията, за която отговаря, както и резолира входяща такава, отнасяща се за нея;
6. Контролира качественото изпълнение и спазване сроковете за изпълнение на поставените задачи, възложени на директора на дирекцията;
7. Проучва, анализира и периодически информира Кмета на района за изпълнение на възложените му задачи, съобразно отговорностите му, като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата;
8. Организира и участва в разработването, съгласуването и актуализирането на методическата и нормативна база в областта, за която отговаря;
9. Осъществява ефективен контрол върху работата на районната администрация в рамките на своите правомощия;
10. Дава становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;
11. Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, разработки и предложения от района до Община Пловдив и други ведомства и организации по административни, организационни и други въпроси;
12. Представя Район „Централен” пред обществени организации, институции и граждани;

l