Обявления:


    
  
09/11/18
НА ВНИМАНЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИЕ СОРТОВЕУВЕДОМЛЕНИЕ

Производителите на винени сортове, разположени на територията на район „Централен”, са длъжни в срок до 15 януари 2019г. да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. в два (2) екземпляра в офиса на териториално звено на ИАЛВ, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 67, ет. 2, ап. 211.

Декларацията в електронен вид може да се изтегли от следния адрес: http://www.eavw.com/up_docs/Dec_recolta_8_reg436.pdf

Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя, съответно – гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

 
 
  
31/10/18
Осигуряване на обществен достъп от 31.10.2018 г. до 06.11.2018г. включително, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общствено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието на околната среда и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив”, в изпълнение на чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


СТАНОВИЩЕ

 
 
  
31/10/18
ОБЯВАНа основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Пловдив обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ за част от кв. 19, 22 и 27 по плана на гр. Пловдив - „Младежки хълм",.

На основание чл.128 ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Централен" до Община Пловдив.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник брой 90 от 30.10.2018год. стр.120.

Проектът е изложен за запознаване в район «Централен», Община Пловдив, ул. «Хр. Г. Данов» № 39.


 
 
  
09/10/18
СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕЖДЕТ НЕДЖАТИНОВ ХАСАНОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
09/10/18
СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИН ТОДОРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
 
 
  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next >>