Обявления:


    
  
12/07/19
О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.)
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД
СЪОБЩАВАна засегнатото население, че има инвестиционно предложение: „Разпределителни топлопроводи за топлоснабдяване на: жилищни сгради в ЖК „Отдих и култура“ и евентуални бъдещи клиенти; ТЦ „Гранд“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и евентуални бъдещи клиенти; Жилищни сгради в новоизграждащ се комплекс „Каменица” и евентуални бъдещи клиенти”, гр. Пловдив.
Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Иван Узунов, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 832 199, e-mail: ivan.uzunov@evn.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)

 
 
  
01/07/19
О Б Я В А
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.31/2019г.)
„ЕВН България Тополофикация” ЕАД
гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37
ЕИК 115016602


СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Разпределителен топлопровод за жилищен комплекс „Отдих и култура”, „Разпределителен топлопровод за комплекс „Каменица”, „Разпределителен топлопровод за ТЦ „Гранд” и СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.
Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Иван Узунов, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 832 365
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение: >Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа)
Датата на публикуване на обявата: 01.07.2019 г.

 
 
  
 
 
  
 
 
  
14/06/19
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124 АЛ.2 ОТ ЗУТСъс заповед № 19ОА-1326 / 10.06.2019г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ-зеленина от кв.61 по плана гр.Пловдив – „Старинна градска част”.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на чл.124 ал.4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и чрез пред Административен съд чрез Община Пловдив.

 
 
  
 
 
  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>