Обявления:


    
  
11/09/18
Обява за среща за обществено обсъждане


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Обява за среща за обществено обсъждане

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пълен пощенски адрес: 4000 гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов” 1 БУЛСТАТ 000471504 Телефон, факс и е-mail: 032 / 656473, 032/656 878; direkcia_ecologia@plovdiv.bg Възложител: Инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща/срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“. Срещата ще се проведе на 16.10.2018 година, от 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. ”Авксентий Велешки“ № 20. Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:15 часа в Район „Централен“ - Община Пловдив, Дирекция СМСТИ, „Екология”, стая № 24, както и от 8:30 до 17:15 часа в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците”на ул.”Емил де Лавеле” № 9, считано от 03.09.2018 г. до 15.10.2018 г. и в РИОСВ-Пловдив. Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на адрес http://www.plovdiv.bg/item/ecology/announcements/овос/предстоящи-обществени-обсъждания-на/и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда – РИОСВ Пловдив.

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Район „Централен” - Община Пловдив: всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа в сградата на Район „Централен” - Община Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 39, по електронна поща: centralen@plovdiv.bg и в деловодството на Община Пловдив: всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа в сградата на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1, по електронна поща: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: г-жа Мария Николаева, ст. инспектор „Екология и озеленяване”, телефон за връзка: 032/658229


 
 
  
 
 
  
27/07/18
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) „А 1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1 ЕИК 131468980 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на базова станция PDV0084.A005 „Nezavisumost” в базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „А 1 България” ЕАД”, местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 56784.523.2133.1, бул. „Мария Луиза” № 32, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив. Лице за контакти от страна на Възложителя: Камелия Консулова, 0888 234 047 Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39. Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.) Датата на публикуване на обявата: 27.07.2018 г.

 
 
  
16/07/18
ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД

 
 
  
 
 
  
06/07/18
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение


от Гина Лазарова Богойска

 
 
  
05/07/18
О Б Я В Я В А: На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 02.07.2018г. – 15.07.2018г., в сградата на район “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Мария Николаева – ст. инспектор ЕО, Дирекция СМСТИ, тел.: 658 222

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>