Обявления:


    
  
 
 
  
23/04/20
ЗАПОВЕД


№20OА-758/22.04.2020

 
 
  
23/04/20
ЗАПОВЕД


№20OА-757/22.04.2020

 
 
  
 
 
  
25/03/20
СЪОБЩЕНИЕ Информираме собствениците на домашни кучета, регистрирани в Община Пловдив, че годишната такса за притежаване на куче, до края на месец март може да се заплати по банков път на посочените по-долу банкови сметки при Инвестбанк:
o За район Централен – BG66IORT 73753102000100
o За район Източен - BG66IORT 73753102000700
o За район Западен - BG66IORT 73753102001000
o За район Северен - BG66IORT 73753102001300
o За район Южен - BG66IORT 73753102001600
o За район Тракия - BG66IORT 73753102000400
Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв., собствениците е необходимо да отбележат, че това е такса за 2020 г. за притежаване на куче с картон № ….. Желателно е да се посочи и актуален електронен адрес, на който собственикът ще получи Удостоверение за платена такса за 2020 г. В противен случай, собственикът трябва да съхрани копие от платежното нареждане и да го представя при проверка.
Попълването на данните за електронно заплатените годишни такси ще се извършва по служебен ред в индивидуалните картони на съответното куче.
 Собствениците на регистрирани домашни кучета, които са освободени от заплащане на такса, могат да заявят пререгистрацията на кучето за 2020 г. на електронен адрес :
direkcia_ecologia@plovdiv.bg
като задължително приложат :
- копие или снимка от паспорта на животното на страниците с отбелязаните име на собственика, идентификация, последна ваксинация, манипулация „кастрация“, ако е направена такава;
- копие или снимка на актуален документ, удостоверяващ, че собственикът е лице с увреждания;
- копие или снимка на документ, удостоверяващ, че собственика е с придобито право на лов.
Попълването на необходимите данни ще се извършва по служебен ред в индивидуалните картони на съответното куче, а собственикът ще получи по електронна поща Удостоверение за платена такса за 2020 г.

 
 
  
19/03/20
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124б АЛ.2 ОТ ЗУТ


Със заповед № 20 ОА-491 / 11.03.2020г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за уличната регулация на бул. „Васил Априлов” от о.т.2001 до о.т.2015 и УПИ І-училище, ІІ-административна сграда и културен дом на БДЖ от кв.357нов 271стар по плана гр.Пловдив – „Триъгълника”. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и, чрез пред Административен съд чрез Район „Централен” – Община Пловдив.

 
 
  
10/03/20
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next >>