Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
08/05/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)


„ТРАНСФЕР” ЕООД
гр. Девня, област Варна, общ. Девня
административна сграда на Агрополихим АД
ЕИК 148123736
СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Апартаментен хотел с офис и подземен паркинг в УПИ IX-222 „За обществено обслужване” с идентификатор по КККР 56784.522.3578, кв. 134 - нов (кв. 316 - стар), по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 10, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.
Лице за контакти от страна на Възложителя: Бранимира Иванова, гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 34, ет. 1, тел: 0877 510 875
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 08.05.2019 г.

 
 
  
08/05/19
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


От 07.05.2019г. в сградата на ТП на НОИ – Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставят консултации на гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размер на пенсия.
Консултациите за по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент ще се извършват след представяне на документ за самоличност от заинтересованите лица, документи за трудов/осигурителен стаж, както и документ за осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето. Необходимо е също гражданите да заявят продължителността на положения стаж до 31.12.1996г. След тази дата се ползва информация от Регистъра на осигурените лица въз основа на подадените данни по чл. 5, ал. 4 от КСО.
ТП на НОИ - Пловдив

 
 
  
 
 
  
 
 
  
14/03/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 ЕИК 115016602


СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС Борислав 7; РВМ, ПВМ, АС – к-с Каменица; РВМ, ПВМ, АС 68-ма Бригада; ПВМ, АС бул. „6-ти септември” 230А; ПВМ, АС Ефир 100; ПВМ, АС бул. „Марица” 21; ПВМ, АС ул. „Сливница” 4; ПВМ, АС – Тотал Спорт; ПВМ, АС ул. „Абоба” 7; ПВМ, АС ул. „Белград” № 27; ПВМ, АС, ул. „Брезовска” 18; Рехабилитация ул. „Ген. Радко Димитриев”; ПВМ, АС ДГ „Перуника” ул. „Марагидик”; ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Марагидик”, ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Лютиче”; ПВМ, АС Спортна зала Дунав бул. „Дунав”; Комплекс Панорама Парк Уест; Рехабилитация ул. „Правда”; ПВМ, АС ул. „Патриарх Евтимий” № 1; ПВМ, АС ул. „Май” 10А; Разпределителен топловодопровод по ул. „Рая”; ПВМ, АС „Хотел Реал”, ул. „Георги Войтех” № 2; ПВМ, АС ул. „Перущица” 13Б; ПВМ, АС „Рада Киркович”, ул. „Димитър Цончев” № 11; ПВМ, АС Тафпринт ул. „Н. Шилева” 16; Рехабилитация Окръжна болница; Рехабилитация микрорайон А13 в Ж.Р. Тракия; Разпределителен водопровод по ул. „Екзарх Йосиф”.
Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Татяна Гунчева, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 831 044, e-mail: tatiyana.guncheva@evn.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 14.03.2019 г.

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>