Обявления:


    
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
08/08/19
З А П О В Е Д №ПО-09-520
гр. Пловдив, 05.08.2019г.
На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления
О П Р Е Д Е Л Я М:
Комисия за землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next >>