Обявления:


    
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТКО ИВАНОВ КАРАДЖОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ ДО БИСЕР ВИКТОРОВ ХАЙТОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД, гр.Пловдив, р-н Западен, ул. “Русе” № 14, представлявано от Управител: Бойко Димитров Качулев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ II - 522.3614 - жилищно строителство, хотел и зеленинподземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив”

 
 
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“СТРОЙ СМ” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Победа” № 21, секция СЗ, бл. 3102, ет. 1, представлявано от Управител: Димитър Здравчев Здравчев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи в УПИ III – 522.3615 - жилищно стрителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. “Триъгълника”, гр. Пловдив.

 
 
  
 
 
  
28/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за сградите на УМБАЛ „ Свети Георги” – база 1 и Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15А, гр. Пловдив”.

 
 
  
25/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата пза ОВОС на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, за инвестиционно предложение „Изграждане на Разпределителен топлопровод по ул. „Любен Каравелов” в участъка от съществуващото отклонение т.6.14 до УПИ 56784.522.398 на бул. „Христо Ботев” № 2 в гр. Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 24.04.2017г. – 08.05.2017г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>