Обявления:


    
  
25/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “ВИП ГРУП 1” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Панагюрище” № 13, ап.10, представлявано от Управители: Янчо Георгиев Янев и Борислав Николов Гешев У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II – жилищно и обществено застрояване, хотел и зеленина, кв. 21А (нов) по плана на кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив.

 
 
  
02/03/17
Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ


Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ : - част от имот- частна общинска собственост в УПИ І – жил. строителство, кв. 28, 249-стар, по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, обща заета площ 90 кв.м. Всички желаещи да ползват общински терен, за разполагане на стационарен преместваем обект, следва да заявят намерение, чрез подаване на заявление в срок до 15.03.2017г., до 17,15часа в деловодството на район „Централен”-община Пловдив, ул. „Хр.Г.Данов” № 39.

 
 
  
 
 
  
 
 
  
25/10/16
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ


Съобщение

 
 
  
 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>