Обявления:


    
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД, гр.Пловдив, р-н Западен, ул. “Русе” № 14, представлявано от Управител: Бойко Димитров Качулев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ II - 522.3614 - жилищно строителство, хотел и зеленинподземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив”

 
 
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“СТРОЙ СМ” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Победа” № 21, секция СЗ, бл. 3102, ет. 1, представлявано от Управител: Димитър Здравчев Здравчев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи в УПИ III – 522.3615 - жилищно стрителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. “Триъгълника”, гр. Пловдив.

 
 
  
 
 
  
28/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за сградите на УМБАЛ „ Свети Георги” – база 1 и Медицински университет – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15А, гр. Пловдив”.

 
 
  
25/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата пза ОВОС на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, за инвестиционно предложение „Изграждане на Разпределителен топлопровод по ул. „Любен Каравелов” в участъка от съществуващото отклонение т.6.14 до УПИ 56784.522.398 на бул. „Христо Ботев” № 2 в гр. Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 24.04.2017г. – 08.05.2017г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.

 
 
  
25/04/17
Уведомление ОВОС


На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) “ВИП ГРУП 1” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Панагюрище” № 13, ап.10, представлявано от Управители: Янчо Георгиев Янев и Борислав Николов Гешев У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в УПИ II – жилищно и обществено застрояване, хотел и зеленина, кв. 21А (нов) по плана на кв. „Младежки хълм”, гр. Пловдив.

 
 
  
02/03/17
Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ


Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ : - част от имот- частна общинска собственост в УПИ І – жил. строителство, кв. 28, 249-стар, по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, обща заета площ 90 кв.м. Всички желаещи да ползват общински терен, за разполагане на стационарен преместваем обект, следва да заявят намерение, чрез подаване на заявление в срок до 15.03.2017г., до 17,15часа в деловодството на район „Централен”-община Пловдив, ул. „Хр.Г.Данов” № 39.

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next >>