Обявления:


    
  
25/08/17
ЗАПОВЕД на основание чл. 65 от ЗОС


На вниманието на РАФИ САРКИС ЕНФИЕДЖИЯН

 
 
  
25/08/17
ЗАПОВЕД на основание чл. 65 от ЗОС


На вниманието на ЛЮБОМИР ПАНЧЕВ КАДИЙСКИ

 
 
  
21/08/17
СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
07/08/17
ОБЯВА: На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


О Б Я В Я В А : открит обществен достъп до информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуващ топлопровод DN40 и изграждане на разпределителен топлопровод по ул. „Весела” в участъка между ул. „Ламартин” и ул. „Бранислав Велешки”, гр. Пловдив”. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки приемен ден в периода от 07.08.2017г. – 21.08.2017г., в сградата на раойн “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”. Лице за контакти: Веселин Кондов – старши инспектор ООС, Дирекция СМСТИ, тел. 658 229.

 
 
  
02/08/17
ЗАПОВЕД на основание чл. 65 от ЗОС


На вниманието на Мюжгян Билял, Хасан Билял и Нуртен Билял

 
 
  
02/08/17
ЗАПОВЕД на основание чл. 65 от ЗОС


На вниманието на ЕТ "КИШ - Костадин Шиндов"

 
 
  
20/07/17
ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН О Б Я В Я В А:


Със Заповед № РД-17-764/20.07.2017г. на Кмета на район Централен се открива процедура по избор на ползвател на 1 свободна позиция за ползване на място-общинска собственост за разполагане на стационарен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на СПО с обществено – обслужваща и търговска дейност в зона за търговия пред УПИ V – електротехникум, кв. 29 по плана на кв. „Младежки хълм” – Пловдив от 12.05.2017г. от главен архитект на район „Централен”, обозначени по схемата като модул „А” с обща заета площ 30 кв.м. и модул „Б” с обща заета площ 30 кв.м., за срок от 5 години. Цената с ДДС за модул „А” е 250 лв. и за модул „Б” е в размер на 250 лв. Крайният срок за подаване на заявления е до 04.08.2017г. до 17,00ч. в деловодството на район „Централен”, ул. „Хр. Г. Данов” № 39, ет.1, ст. № 3. При повече от един кандидат за едно място за разполагане на СПО ще се проведе търг или конкурс. Обявлението е качено в сайта на Район „Централен” – Община Пловдив / http://www.plovdivcentral.org// и на таблото за обяви в сградата на Район „Централен” – Община Пловдив.

 
 



<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>