Обявления:


    
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДОЛЖЕВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ "ЕМ АЙ ВИ" ЕООД на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТКО ИВАНОВ КАРАДЖОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
12/06/17
СЪОБЩЕНИЕ ДО БИСЕР ВИКТОРОВ ХАЙТОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД, гр.Пловдив, р-н Западен, ул. “Русе” № 14, представлявано от Управител: Бойко Димитров Качулев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ II - 522.3614 - жилищно строителство, хотел и зеленинподземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив”

 
 
  
07/06/17
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
“СТРОЙ СМ” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Победа” № 21, секция СЗ, бл. 3102, ет. 1, представлявано от Управител: Димитър Здравчев Здравчев


У В Е Д О М Я В А
Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи в УПИ III – 522.3615 - жилищно стрителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. “Триъгълника”, гр. Пловдив.

 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>