Обявления:


    
  
06/03/19
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание на Заповед № 19 ОА 550/20.02.2019 г., т. 1.3. на Кмета на Община Пловдив се отстранява неправилното изписване на името на ул. „Кирил и Методий”, да се чете: Ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

 
 
  
28/02/19
У В Е Д О М Л Е Н И Е ДО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ


Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европеския съюз, (Дв. 106 от 21.12.2018г.), чл. 58н и чл. 58о са направени промени в нормативната база, касаеща мониторинга на пазара на зърно. Съгласно промените:
1. Земеделските производители на зърно, подават ежегодно в съответната областна дирекция „Земеделие” декларация по образец, за количество произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок:
- 30 септември – за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале, рапица
- 30 ноември – за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа. Образец на декларацията ще бъде утвърдена с изменение на Наредба № 23/29.12.2015г.
1.1. Обектите за съхранение на зърно подават ежемесечно, до 3-то число на следващия месец, декларация за налично количество зърно в тях.
1.2. В срок до 30.03.2019г. собствениците или ползватели на складовете с капацитет над 50 тона да подадат декларация за вписване в регистъра на обектите за съхранение на зърно / по образец от Наредба № 23/29.12.2015г. – Приложение № 1, Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно, като прилагат нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване, копие на договор за наем/.
Информацията се отнася за обекти, които до настоящият момент не са вписани в базата данни на ОДЗ-Пловдив.
2. Предприятията за преработка на зърно (мелници, включително оризовите, предприятия и цехове за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивни предприятия, спиртоварни, пивоварни и предприятия за пакетиране на зърно и зърнени продукти) подават в края на всяко тримесечие
в съответната областна дирекция „Земеделие”, декларация по образец, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.

 
 
  
 
 
  
 
 
  
15/02/19
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)


ОБЩИНА ПЛОВДИВ гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 ЕИК 000471504


СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: „Многоетажен паркинг” в УПИ VII, обществени дейности – етажен гараж, социални дейности, кв. 21 нов/кв. 413 стар по плана на ЦГЧ”, ул.”4-ти януари”, бивша сграда (ТЕЛК), „Район Централен”, Община Пловдив, Област Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Красимир Еневски, пл. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 0882 393 457, e-mail: otdel_sb@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)

Датата на публикуване на обявата: 15.02.2019 г.

 
 
  
 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>