Обявления:


    
  
17/01/19
СЪОБЩЕНИЕ


Уведомяваме всички регистрирани пчелари за възможността да попадат заявление за подпомагане по мерките и дейностите от „Национална програма по пчеларство 2017-2019г.” /НПП/ за текущата 2019-а година.

Допълнителният прием на документи ще се осъществи в периода до 17.30 часа на 18-ти януари 2019 г. в Областна Дирекция на Държавен фонд „Земеделие”.

Кандидатите ще бъдат подпомагани за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки, за закупуването на дребен пчеларски инвертар, рационализиране на подвижното пчеларство.

Припомняме, че Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. Лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет.

По информация от ДФЗ, за 2019г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на първия период на приема през месец ноември 2018г. са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане с размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лева

Допълнителна информация за мерките и условията за финансиране по НПП 2017-2019г., както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните структури на фонда, в Централно управление на ДФЗ-РА, както и от сайта на институцията:

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-7-npp/

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
21/11/18
ОБЯВА


Община Пловдив на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че в ДВ е обнародвано Решение №351 от 27.09.2018г. на Общински Съвет - Пловдив, с което е одобрено изменение на подробен устройствен план - ПУП - ПУР „Комуникационно-транспортен пробив под Ж.П. ареал на Централна гара - Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов" и бул. „Македония", гр.Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в Район"Южен" бул. „Македония" №73А, Пловдив 4000.
На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет - Пловдив пред Административен съд -
Пловдив в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник". Обнародвана Държавен вестник бр.96 стр.53 / 20.11.2018г.

 
 
  
09/11/18
НА ВНИМАНЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНЕНИЕ СОРТОВЕУВЕДОМЛЕНИЕ

Производителите на винени сортове, разположени на територията на район „Централен”, са длъжни в срок до 15 януари 2019г. да подадат ДЕКЛАРАЦИЯ в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009г. в два (2) екземпляра в офиса на териториално звено на ИАЛВ, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург” № 67, ет. 2, ап. 211.

Декларацията в електронен вид може да се изтегли от следния адрес: http://www.eavw.com/up_docs/Dec_recolta_8_reg436.pdf

Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителя, съответно – гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000лв. за физически лица и от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

 
 
  
31/10/18
Осигуряване на обществен достъп от 31.10.2018 г. до 06.11.2018г. включително, по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от общствено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието на околната среда и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив”, в изпълнение на чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


СТАНОВИЩЕ

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>