Обявления:


    
  
31/10/18
ОБЯВАНа основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Пловдив обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП - ПР/ за част от кв. 19, 22 и 27 по плана на гр. Пловдив - „Младежки хълм",.

На основание чл.128 ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Централен" до Община Пловдив.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник брой 90 от 30.10.2018год. стр.120.

Проектът е изложен за запознаване в район «Централен», Община Пловдив, ул. «Хр. Г. Данов» № 39.


 
 
  
09/10/18
СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕЖДЕТ НЕДЖАТИНОВ ХАСАНОВ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
09/10/18
СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИН ТОДОРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ на основание чл. 32 от ДОПК


Съобщение

 
 
  
 
 
  
 
 
  
11/09/18
Обява за среща за обществено обсъждане


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Обява за среща за обществено обсъждане

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пълен пощенски адрес: 4000 гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов” 1 БУЛСТАТ 000471504 Телефон, факс и е-mail: 032 / 656473, 032/656 878; direkcia_ecologia@plovdiv.bg Възложител: Инж. Иван Тотев – Кмет на Община Пловдив

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща/срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“. Срещата ще се проведе на 16.10.2018 година, от 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. ”Авксентий Велешки“ № 20. Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:15 часа в Район „Централен“ - Община Пловдив, Дирекция СМСТИ, „Екология”, стая № 24, както и от 8:30 до 17:15 часа в Община Пловдив, Дирекция „Екология и управление на отпадъците”на ул.”Емил де Лавеле” № 9, считано от 03.09.2018 г. до 15.10.2018 г. и в РИОСВ-Пловдив. Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на адрес http://www.plovdiv.bg/item/ecology/announcements/овос/предстоящи-обществени-обсъждания-на/и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда – РИОСВ Пловдив.

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Район „Централен” - Община Пловдив: всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа в сградата на Район „Централен” - Община Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” № 39, по електронна поща: centralen@plovdiv.bg и в деловодството на Община Пловдив: всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа в сградата на Община Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1, по електронна поща: direkcia_ecologia@plovdiv.bg или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: г-жа Мария Николаева, ст. инспектор „Екология и озеленяване”, телефон за връзка: 032/658229


 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>