Обявления:


    
  
13/04/18
Съобщение № 94012-19612(2)/12.04.2018 г. ДО: Росица Димитрова Димитрова и Михаил Димитров Димитров, с постоянен адрес ул. „Плиска” № 1 , гр. Пловдив, и настоящ адрес Испания


Уведомяваме Ви, че за строеж:
„Едноетажна паянтова жилищна сграда, находяща се на ул. „Плиска” № 1, гр. Пловдив”, е съставен протокол от 10.04.2018 г. на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ за премахване на опасния строеж. Настоящото съобщение беше залепено на информационното табло на район „Централен”, както и на интернет сайта на район „Централен” на 12.04.2018 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, от ДР на ЗУТ.

 
 
  
12/04/18
ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАС АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: УЛ. „ПЛИСКА” №1, ГР. ПЛОВДИВИмот ПИ 1707

Имот ПИ 1708

 
 
  
 
 
  
 
 
  
19/03/18
ОБЯВЛЕНИЕ


Район „Централен” при Община Пловдив, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е разработен проект за изменение на подробен устройствен план – план регулация на УПИ VII-зеленина, кв. 61 по плана на „Старинна градска част”, гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 26, с който регулационните граници на УПИ VII-зеленина се поставят в съответствие с границите на поземлен имот с идентификатор 56784.519.834 по КК на гр. Пловдив и се променя предназначението на имота „за паркинг”.

Проектът заедно с приложенията е публикуван на Интернет страницата на район „Централен” при Община Пловдив и се намира в районната администрация на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16 и е на разположение за преглед от заинтересованите лица.

Публичното представяне и обсъждане на проекта ще се състои на 28.03.2018г. от 14:00 ч, в сградата на администрацията на район „Централен” на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16.

СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
 
  
16/03/18
ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД

 
 
  
 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>