Обявления:


    
  
27/07/18
О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) „А 1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1 ЕИК 131468980 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на базова станция PDV0084.A005 „Nezavisumost” в базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „А 1 България” ЕАД”, местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 56784.523.2133.1, бул. „Мария Луиза” № 32, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив. Лице за контакти от страна на Възложителя: Камелия Консулова, 0888 234 047 Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39. Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” - Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.) Датата на публикуване на обявата: 27.07.2018 г.

 
 
  
16/07/18
ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД

 
 
  
 
 
  
06/07/18
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение


от Гина Лазарова Богойска

 
 
  
05/07/18
О Б Я В Я В А: На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,


открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 02.07.2018г. – 15.07.2018г., в сградата на район “Централен”, ул. „Христо Г. Данов” № 39, стая 24 „Екология”, от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа. Лице за контакти: Мария Николаева – ст. инспектор ЕО, Дирекция СМСТИ, тел.: 658 222

 
 
  
 
 
  
16/05/18
ОБЯВЛЕНИЕОБЯВА

Схема

 
 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>