Обявления:


    
  
12/04/18
ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАС АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: УЛ. „ПЛИСКА” №1, ГР. ПЛОВДИВ



Имот ПИ 1707

Имот ПИ 1708

 
 
  
 
 
  
 
 
  
19/03/18
ОБЯВЛЕНИЕ


Район „Централен” при Община Пловдив, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е разработен проект за изменение на подробен устройствен план – план регулация на УПИ VII-зеленина, кв. 61 по плана на „Старинна градска част”, гр. Пловдив, ул. „Константин Стоилов” № 26, с който регулационните граници на УПИ VII-зеленина се поставят в съответствие с границите на поземлен имот с идентификатор 56784.519.834 по КК на гр. Пловдив и се променя предназначението на имота „за паркинг”.

Проектът заедно с приложенията е публикуван на Интернет страницата на район „Централен” при Община Пловдив и се намира в районната администрация на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16 и е на разположение за преглед от заинтересованите лица.

Публичното представяне и обсъждане на проекта ще се състои на 28.03.2018г. от 14:00 ч, в сградата на администрацията на район „Централен” на адрес гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 39, ет. 3, стая 16.

СКИЦА - ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
 
  
16/03/18
ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД

 
 
  
 
 
  
07/02/18
ЗАПОВЕД N-РД-17-1876/13.12.2017Г. на Кмета на Район „Централен” , по смисъла на чл. 196. ал. 1 от ЗУТ


СЪОБЩЕНИЕ N-1875-2017/07.02.2018Г. С ПРИЛОЖЕНА ЗАПОВЕД ЗА "ВКМ от Кръстовището на бул. „6-ти септември” с бул. „Васил Априлов” до моста на ВИХВП"

 
 



<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>