Сайтът е в процес на обновяване! Към старият уеб сайт.

Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

Необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19

Във връзка с възникналата необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания, както и съобразно…

Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Със Заповед № 20 ОА-1066/12.06.2020г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план…

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД на основание чл.99б, ал. 1-3 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпил писмен сигнал от Галин Андонов

ЗАПОВЕДИ

Заповеди за премахване на електронни съобщителни мрежи по чл.65, ал.1 от ЗЕСМФИ

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД – на вниманието на „ПАМЕЛА-95 ПЕНКА ЗЛАТКОВА“ ЕТ