Община Пловдив Район "Централен" - Официален Уеб сайт

Новини

6 детски градини в район „Централен“ спечелиха финансиране за обновяване на детски площадки

Шест детски градини в район „Централен“ спечелиха проекти за ремонт на площадките за игра и облагородяване на дворните пространства. Подмяната на съоръженията ще бъде финансирана…

Избори НС 11.07.2021
Избори за Народно събрание 2021
Преброяване 2021

Обявления

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на временно преместваемо съоръжение (СПО) – павилион с площ от 133.30 кв. м., разположен в част от ПИ 520.1286, УПИ VІІ – компл. жил. стр., търговия и зеленина, кв. 440 по плана на Първа градска част – гр. Пловдив, на адрес – гр. Пловдив, ул. „Ламартин” № 16, съгласно Разрешение за поставяне № 24/13.12.2011 г., издадено от Кмета на Район „Централен”, открит със Заповед № РД-21-379/17.05.2021 г. на Кмета на Район „Централен” – Община Пловдив, изм. със Заповед № РД-21-449/03.06.2021г.

Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на на 24 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №24 по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в карето между бул.”Цар Борис III Обединител” – № 155 вх.А, № 155 вх.Б, № 155 вх.В, №157 и ул.”Богомил” – №1 вх.А, №1 вх.Б, УПИ I- компл. застрояване, кв.329, по плана на Трета градска част, ПИ с идентификатор 56784.523.4059 , одобрена от Гл. архитект на 10.12.2020 г.