На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

“ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД, гр.Пловдив, р-н Западен, ул. “Русе” № 14, представлявано от Управител: Бойко Димитров Качулев У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ II – 522.3614 – жилищно строителство, хотел и зеленинподземни…

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

“СТРОЙ СМ” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Победа” № 21, секция СЗ, бл. 3102, ет. 1, представлявано от Управител: Димитър Здравчев Здравчев У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи в УПИ III – 522.3615…

Уведомление ОВОС

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД, У В Е Д О М Я В А Засегнатото население за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за сградите на УМБАЛ „ Свети Георги” –…