ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 6 ОТ ЗУЕС Е НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ДО КМЕТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В СРОК ДО 05.11.2021 Г.

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 7, АЛ. 6 ОТ ЗУЕС Е НЕОБХОДИМО Е ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПИСМЕН ВИД ДО КМЕТА НА РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ В СРОК ДО 05.11.2021 Г.

В изпълнение на чл.7, ал. 6 от ЗУЕС е необходимо да предоставите  информация в писмен вид до Кмета на район „Централен“ до 05.11.2021 г. на всички собственици от етажната собственост, притежаващи  домашни любимци, като важна е следната информация за кучетата и техните собственици:

 • три имена на собственика
 • адрес на собственика
 • телефон за контакти на собственика
 • E-mail
 • име на кучето.
 • порода на кучето.
 • пол на кучето.
 • номер на чип и датата на поставянето му.

Получената информация ще бъде използвана за поддържане на актуален публичен регистър на домашните кучета, в изпълнение на чл. 133, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Кучетата, отглеждани в сгради в режим на етажна собственост да бъдат вписани в Книгата на етажната собственост. На основание чл. 23, ал.1, т.9 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, Управителният съвет (управителя) да предостави информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост в районната администрация.

Съгласно чл. 117 от Закона за местни данъци и такси „В тримесечен срок от датата на придобиването на куче, собственикът подава ДЕКЛАРАЦИЯ в общината по постоянния му адрес/седалище.

Декларирането на домашно куче е задължително, без оглед на това дали собственикът подлежи на заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче.

Административната регистрация на всяко домашно куче се извършва в района по местоживеене срещу представяне на редовно заверен ветеринарномедицински паспорт и отразени в него идентификация /маркировка/  на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации за периода.

Освобождават се от такса собствениците на:

 • кастрирани кучета;
 • кучета на инвалиди;
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 • кучета, използвани за опитни цели;
 • ловни кучета;
 • кучета, използвани от Българския червен кръст
 • кучета, отглеждани в регистриран животновъден обект
 • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи

такса за годината, в която е поставен микрочипа.

Декларираната информация за кучетата се въвежда в ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на домашните кучета, отглеждани в Пловдив. За кучето се изготвя индивидуален картон с уникален пореден номер, генериран автоматично от системата, а собственикът получава Удостоверение за регистрация на куче, валидно до 31-ви март на следващата календарна година. Регистрацията на кучето е задължителна, без оглед на това дали собственикът подлежи на заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче. Едновременно с декларирането на домашното куче, може да заплатите и съответния размер на определената от Общински съвет ТАКСА за притежаване на домашно куче. Таксата при първоначалната регистрация е в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Община Пловдив поддържа актуален електронен регистър на домашните кучета отглеждани в Пловдив, където всеки може да намери подбрана информация от картотеката на всяко регистрирано куче: http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogsmvc/. На сайта всеки заинтересован може да направи проверка за надлежно декларираните кучета в Пловдив, като търсене в базата с данни може да се направи по една или комбинация от няколко ключови думи /име на куче, адрес на отглеждане на кучето, регистрационен номер и др./.

Също на страницата на общината всеки собственик на куче може да провери дали има задължения по отношение заплащането на такса „куче“. За извършване на справката е необходимо кучето вече да е регистрирано в общината/районното кметство и да се въведе регистрационният номер на индивидуалната му картотека: https://www.plovdiv-dogs.com/.

Ако се окаже, че за кучето има неплатени такси към общината за предходни години, собственикът може да заплати пропуснатите суми на място в касата на районната администрация или по банков път на посочената по-долу банкова сметка при Инвестбанк АД:

 • За Район „Централен“ – BG 66 IORT 73753102000100. Като основание е необходимо да бъдат отбелязани индивидуалният номер на картона на кучето и годината/годините, за която/които се заплаща таксата.

При необходимост от съдействие, може да се обърнете към отдел „Екология“ на Район „Централен“.

Тел. за контакти: 032/ 658-226, 032/658-229 и 032/658-222.