Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 56784.522.963 по КК на гр. Пловдив, съответстващо на УПИ IV-522.963-зеленина, кв. 367 по регулационния план на кв. „Триъгълника“, гр. Пловдив