ИЗДАДЕНА ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА Р-Н ЦЕНТРАЛЕН, СКИЦА -ВИЗА ПО ЧЛ. 140, АЛ.3, ЧЛ. 49, АЛ. 2, ЧЛ. 50, Т.1, БУКВА Б ОТ ЗУТ, КВ. 15-ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ