Конкурс за длъжност Старши експерт „Архитектура и устройствено планиране“, Дирекция „Устройство на територията, проектна експертиза, кадастр и регулация“