На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

“ДРИЙМ ХОУМ 1” ЕООД, гр.Пловдив, р-н Западен, ул. “Русе” № 14, представлявано от Управител: Бойко Димитров Качулев

У В Е Д О М Я В А

Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси и гаражи в УПИ II – 522.3614 – жилищно строителство, хотел и зеленинподземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. „Триъгълника”, гр. Пловдив”