На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

“СТРОЙ СМ” ООД, гр.Пловдив, р-н Северен, ул. “Победа” № 21, секция СЗ, бл. 3102, ет. 1, представлявано от Управител: Димитър Здравчев Здравчев

У В Е Д О М Я В А

Засегнатото население за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с офиси, магазини и гаражи в УПИ III – 522.3615 – жилищно стрителство, подземни гаражи и сгради с обсл. дейност по плана на кв. “Триъгълника”, гр. Пловдив.