Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ

Налични позиции за ползване на общински имот за търговска дейност, чрез разполагане на стационарни преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ : – част от имот- частна общинска собственост в УПИ І – жил. строителство, кв. 28, 249-стар, по плана на Втора градска част, гр. Пловдив, обща заета площ 90 кв.м. Всички желаещи да ползват общински терен, за разполагане на стационарен преместваем обект, следва да заявят намерение, чрез подаване на заявление в срок до 15.03.2017г., до 17,15часа в деловодството на район „Централен”-община Пловдив, ул. „Хр.Г.Данов” № 39.