ОБЯВА

Община Пловдив на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че в ДВ е обнародвано Решение №351 от 27.09.2018г. на Общински Съвет – Пловдив, с което е одобрено изменение на подробен устройствен план – ПУП – ПУР „Комуникационно-транспортен пробив под Ж.П. ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония“, гр.Пловдив.

Проектът е изложен за запознаване в Район“Южен“ бул. „Македония“ №73А, Пловдив 4000.

На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ настоящето решение подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Пловдив пред Административен съд –
Пловдив в 30- дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“. Обнародвана Държавен вестник бр.96 стр.53 / 20.11.2018г.