ОБЯВА

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Пловдив обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП – ПР/ за част от кв. 19, 22 и 27 по плана на гр. Пловдив – „Младежки хълм“,.

На основание чл.128 ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Централен“ до Община Пловдив.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник брой 90 от 30.10.2018год. стр.120.

Проектът е изложен за запознаване в район «Централен», Община Пловдив, ул. «Хр. Г. Данов» № 39.