ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.)
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на: „Разпределителен топлопровод за жилищен комплекс „Отдих и култура“; „Разпределителен топлопровод за комплекс „Каменица”; „Разпределителен топлопровод ТЦ „Гранд“ и СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Иван Узунов, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0700 17898, факс: 032/99 00 10, e-mail: info@evn.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:
Информация по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 27, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)