ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

„ТРАНСФЕР” ЕООД
гр. Девня, област Варна, общ. Девня
административна сграда на Агрополихим АД
ЕИК 148123736

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект „Апартаментен хотел с офис и подземен паркинг в УПИ IX-222 „За обществено обслужване” с идентификатор по КККР 56784.522.3578, кв. 134 – нов (кв. 316 – стар), по плана на ЦГЧ, ул. „Иван Вазов” № 10, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: Бранимира Иванова, гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 34, ет. 1, тел: 0877 510 875
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 08.05.2019 г.