ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.)

ОБЩИНА ПЛОВДИВ гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1 ЕИК 000471504

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проектиране на инвестиционен проект, включително авторски надзор за обект: „Многоетажен паркинг” в УПИ VII, обществени дейности – етажен гараж, социални дейности, кв. 21 нов/кв. 413 стар по плана на ЦГЧ”, ул.”4-ти януари”, бивша сграда (ТЕЛК), „Район Централен”, Община Пловдив, Област Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Красимир Еневски, пл. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 0882 393 457, e-mail: otdel_sb@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)

Датата на публикуване на обявата: 15.02.2019 г.