ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.3/2018г.) „А 1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София, район Илинден, ул. „Кукуш“ № 1 ЕИК 131468980 СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство на базова станция PDV0084.A005 „Nezavisumost” в базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „А 1 България” ЕАД”, местонахождение: на покрива на сграда с идентификатор 56784.523.2133.1, бул. „Мария Луиза” № 32, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив. Лице за контакти от страна на Възложителя: Камелия Консулова, 0888 234 047 Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39. Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.) Датата на публикуване на обявата: 27.07.2018 г.