ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ. бр.31/2019г.)
„ЕВН България Тополофикация” ЕАД
гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37
ЕИК 115016602

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Разпределителен топлопровод за жилищен комплекс „Отдих и култура”, „Разпределителен топлопровод за комплекс „Каменица”, „Разпределителен топлопровод за ТЦ „Гранд” и СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, Район Централен, Община Пловдив, Област Пловдив.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Иван Узунов, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 832 365
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.
Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа)
Датата на публикуване на обявата: 01.07.2019 г. </br