Обявление относно откриване на процедура по избор на ползвател на 1 /една/ свободна позиция за ползване на място – общинска собственост за разполагане на стационарен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема от април 2024 г.

Обявление