Обявление относно откриване на процедура по избор на ползвател за срок от 5 /пет/ години, на една свободна позиция за ползване на място – общинска собственост за разполагане на стационарен преместваем обект

Обявление 6IX 71-73

Схема 6IX 71-73