ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124 АЛ.2 ОТ ЗУТ

Със заповед № 19ОА-1326 / 10.06.2019г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ-зеленина от кв.61 по плана гр.Пловдив – „Старинна градска част”.

Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на чл.124 ал.4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и чрез пред Административен съд чрез Община Пловдив.