ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

Със Заповед № 20 ОА-1066/12.06.2020г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ VIII-Банка от кв.50-нов, 2-стар по плана на „Централна градска част” – гр. Пловдив. Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването й чрез Район „Централен” – Община Пловдив пред Административен съд – Пловдив.