Обявление по чл.124Б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива на част от кв.35 по плана на „Младежки хълм“-гр. Пловдив