Обявление по чл.124Б, ал.2 от ЗУТ за допускане на изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.20 по плана на „Волга – ген.Д. Николаев“-гр. Пловдив