ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124б АЛ.2 ОТ ЗУТ

Със заповед № 20 ОА-491 / 11.03.2020г. на Кмета на Община Пловдив е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП – ПР за уличната регулация на бул. „Васил Априлов” от о.т.2001 до о.т.2015 и УПИ І-училище, ІІ-административна сграда и културен дом на БДЖ от кв.357нов 271стар по плана гр.Пловдив – „Триъгълника”. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и, чрез пред Административен съд чрез Район „Централен” – Община Пловдив.