ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНА СКИЦА -ВИЗА ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН НА ОСН. ЧЛ.140, АЛ.3 ОТ ЗУТ , ЗА ПИ С ИДЕНТ.56784.522.356, ВКЛЮЧЕН В УПИ IX-356, 35