Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 17 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от № 01 до № 17, по Схема за обособяване на зони за паркиране и гариране в част от УПИ I – жилищен комплекс, кв. 425, по плана на „Русин махала“, гр. Пловдив, ул. „Тракийски юнак“ 12-18 – паркоместа 18 бр. в т. ч. 1 бр. паркомясто за хора с увреждания, одобрена от Гл. архитект на 31.03.2022г.