Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 20 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №20 по Схема за обособяване на временен паркинг върху покривна конструкция на подземно застрояване на сграда с идентификатор 56784.523.3173.1 , ул.”Петко Д. Петков” № 25-35, одобрена от Гл. архитект на 22.10.2020 г., съгл. Заповед №РД-21-739/10.08.2021г.