Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 7 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №1 до №31, по Схема за обособяване на паркоместа и монтаж на скоби , в УПИ I- компл. застрояване, кв.361а, по плана на кв. Триъгълника, гр. Пловдив ул. „Тракия” №56, №58, №60, ул.”Хан Кардам” №7а – 7б, ул.”Филип Македонски” №51а-51б.