Обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на на 24 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, със номера от №01 до №24 по Схема за благоустрояване с обособяване на места за паркиране и гариране , в карето между бул.”Цар Борис III Обединител” – № 155 вх.А, № 155 вх.Б, № 155 вх.В, №157 и ул.”Богомил” – №1 вх.А, №1 вх.Б, УПИ I- компл. застрояване, кв.329, по плана на Трета градска част, ПИ с идентификатор 56784.523.4059 , одобрена от Гл. архитект на 10.12.2020 г.