Обявяване на Процедура  по избор на ползватели на 18 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект, по одобрен Екзекутив към скица – проект за благоустрояване с обособяване на зони за паркиране и гариране с детска площадка в УПИ XVI – 1409, общ., УПИ XV- 1406, общ. и УПИ XVII- тр.п., кв.355, по плана на „Трета градска част“, гр. Пловдив, ул. „Граф Игнатиев“ № 24 и ул. „Петко Д. Петков“ № 42, Зона А, от 01 – 31, регистриран от Гл. архитект на 21.03.2022г.